Địa Chỉ:  Đường Nguyễn Hữu Thọ, Thành Phố Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Điện Thoại: (+84 257) 355 0238

Email: info@duytanschool.edu.vn