Tổ chức kỳ thi IELTS lần thứ 5 tại trường PT Duy Tân