hs 4

Tất cả trẻ em xứng đáng được phát triển, được học tập trong môi trường tích cực, an toàn và tôn trọng. Vì vậy, Chúng tôi hy vọng rằng học sinh trường Duy Tân sẽ hứng thú, được truyền cảm hứng và chấp nhận thử thách để trở thành công dân tốt, những người sẵn sàng mang tri thức và tài năng cống hiến hết mình để dựng xây đất nước.

Duy Tân đề xướng chương trình giáo dục tập trung vào phát triển trí tuệ song song với việc hình thành và phát triển nhân cách. Nguyên tắc và thực hành giáo dục toàn cầu chấp nhận sự đa dạng về văn hóa và giá trị. Trong số những giá trị đó, Chúng tôi đặc biệt quan tâm:

  • Yêu thương
  • Tôn trọng
  • Trách nhiệm
  • Đồng cảm
  • Khoan dung
  • Trung thực
  • Vị tha
  • Rộng rãi
  • Lòng chính trực