NGÔ QUỲNH PHƯƠNG - NHẬN HỌC BỔNG TỪ NIỀM ĐAM MÊ HỘI HỌA