Mỹ thuật học đường: Chiều sâu phát triển nhân cách học sinh

Chú trọng phát triển văn - thể - mỹ là định hướng phát triển lâu dài và bền vững trong công tác giáo dục của trường phổ thông Duy Tân đối với mọi lứa tuổi học sinh. Bên cạnh âm nhạc, hoạt động mỹ thuật cũng đóng vai trò vô cùng to lớn đối với quá trình phát triển tâm hồn, tính cách của học sinh ở các lứa tuổi.

Những môn năng khiếu nghệ thuật như âm nhạc, múa, mỹ thuật… luôn có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục con người. Trong đó, mỹ thuật là môn để học sinh rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và bộc lộ bản thân theo hướng tích cực. Thông qua mỹ thuật, chúng ta có thể giáo dục cho học sinh những truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc, những kiến thức về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, cuộc sống… Rất nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu đã chứng minh và khẳng định vai trò quan trọng của mỹ thuật đối với quá trình hoàn thiện nhân cách, phẩm chất của lứa tuổi học sinh.

Chính vì vậy, tổ Văn – Thể - Mỹ trường Phổ thông Duy Tân, cụ thể các giáo viên mỹ thuật đã có những phương thức dạy học kết hợp lồng ghép thảo luận và thực hành. Do đó, học sinh được thường xuyên tham gia trao đổi, chia sẻ về các tác phẩm nổi tiếng, thực hành của cá nhân và bạn bè. Đây là cơ hội cho các học sinh Duy Tân thể hiện quan điểm cá nhân và quan điểm thẩm mỹ,…

Sau đây là những bức tranh do các học sinh cấp 2, Phân hiệu giáo dục Quốc tế, trường Phổ thông Duy Tân thực hiện và trang trí trong những tuần học đầu tiên của năm học 2019-2020: