Học bổng du học

Thấy người Pháp vẫn tụ tập vui chơi bất chấp…